Spray Secure

BCTSPRAYSECURE

Nov izdelek

Vodoodporno tesnilo v obliki spreja za vse vrste površin, ki prepuščajo vodo. 

Več podatkov

Tega izdelka ni več na zalogi

19,00 € z DDV

Na seznam želja

Več podatkov

Hitro in učinkovito tesnenje

Vodoodporno tesnilo v obliki spreja za vse vrste površin, ki prepuščajo vodo.

Izdelek je namenjen vsem, ki želite hitro in učinkovito popraviti oz. zatesniti luknje na vseh površinah. Ker je vodoodporen in se lahko nanese na okna, vrata, strehe, cevi ... Uporabljate ga lahko zunaj in znotraj doma na vseh površinah ter trajno popravite vse poškodbe na vašem domu. 

Prednosti izdelka

DOLGA ŽIVLJENSKA DOBA, ki nudi trajno zaščito. Odporen je na izjemno nizke in visoke temperature (do 93 stopinj Celzija).

VSESTRANSKA UPORABA: vrata, okna, strehe, žlebovi, itd.

ZA VSE VRSTE POVRŠIN: les, plastika, kovine, glinene površine, zidovi, itd. 

Bistveno cenejši, kot če bi za vsa ta popravila plačali mojstra, a enako učinkovit!

Navodila za uporabo:

Pred uporabo pretresite. Spray Secure nanesite na čisto in suho površino. Za optimalen rezultat uporabljajte na sobni temperaturi in se izogibajte vročini in vlagi. Nanesite več tanjših slojev. 

Opozorila: Hranite izven dosega otrok ter virov toplote - ne kadite. Hranite izdelek v zračnem prostoru in ne vdihujte aerosola. Vsebine ne praznite v odtoke ali vodo, ker je nevarno vodnim organizmom in lahko povzroči dolgotrajne posledice na okolje. Hlapi lahko povzročijo omotičnost in zaspanost. Ne nanašajte na kožo, v primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite izdelek. Vsebina je pod pritiskom, zato ne luknjajte ali sežigajte embalaže, niti ko je prazna. Spreja ne usmerjajte proti ognju ali drugim žarečim objektom. Izdelek hranite stran od direktne sončne svetlobe in ne izpostavljajte vročini nad 50°C. 

Tehnične lastnosti:

Vsebina: 426 ml (zadostuje za površine od 0,41-0,85 kvadratnega metra)

Neto vsebina: 291g

Država proizvajalka: ZDA

VARNOSTNA OPOZORILA:

H222 Zelo vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H351 Sum povzročitve raka.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411 Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila..
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati prahu/dima/ plina/meglice/hlapov/ razpršila.
P264 Po uporabi temeljito umiti.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško
pomoč/oskrbo.
P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Shranjevanje
P405 Hraniti zaklenjeno.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.
Odstranjevanje
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalno oziroma nacionalno zakonodajo.

   

 • Mnenja in ocene
 • Trenutno ni ocen.

  Napiši mnenje

  Spray Secure

  Spray Secure

  Vodoodporno tesnilo v obliki spreja za vse vrste površin, ki prepuščajo vodo. 

  30 drugi izdelki v isti kategoriji:

  Follow us on Facebook